ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์  สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
ระดับชั้นที่สอน
รูปภาพ
1
     ดร.ชัยณรงค์  อดทน
ผู้อำนวยการ
ชำนาญการพิเศษ
-
นายทศพล  ศรีนวล  รองผู้อำนวยการ   ชำนาญการพิเศษ  -
 3  นายจงเจริญ  ทองอินทร์    รองผู้อำนวยการ  ชำนาญการพิเศษ
-  
-
-
อนุบาล2/1
นางสาวอำไพ  บัวงาม
ครู
ชำนาญการพิเศษ
อนุบาล2/2
นางสาวอรอนงค์ พิมพร
ครู
ชำนาญการพิเศษ 

อนุบาล2/3

หัวหน้าสายชั้น อบ.2 

นางสาวอภิญญา สมวัย
ครู
ครูผู้ช่วย
อนุบาล2/4
นางสาวนุชติยา  คงสิม 
ครู
ครู 
อนุบาล3/1
นางสาวธรรณ์นกรณ์  ทองแท้    
ครู
ชำนาญการพิเศษ
อนุบาล3/2
10 
นางสาวดวงหทัย  ทวีแสง 
ครู
อนุบาล3/3
11 
นางพัสชนันท์  พรหมประภัศศร
ครู
ชำนาญการพิเศษ

อนุบาล3/4

หัวหน้าสายชั้น อบ.3

12
นางพวงเพชร  บัวหอม
ครู
ชำนาญการพิเศษ

ประถมศึกษาปีที่ 1/1

หัวหน้าสายชั้น ป.1 

13
นายชัยยงค์  สีทิม       
ครู
ประถมศึกษาปีที่ 1/2
14
นางสาวศานต์ฤทัย  ไชยมัชชิม       
ครู
ชำนาญการพิเศษ
ประถมศึกษาปีที่ 1/3
15
นางสาวเดือนชนก  สิมสิงห์     
ครู
ชำนาญการพิเศษ
ประถมศึกษาปีที่ 1/4
16  นายภัทรกานต์  ทรงกลด    ครู ครูผู้ช่วย   ประถมศึกษาปีที่ 1
17
นางสาวเบญญาภา  วงศ์ทองนิล
ครู
ชำนาญการ 
ประถมศึกษาปีที่ 2/1
18
นางวิไลรัตน์  ทองสุ
ครู
ชำนาญการพิเศษ

ประถมศึกษาปีที่ 2/2

หัวหน้าสายชั้น ป.2 

19
นางพัชรี  มั่นปรีอ่อน
ครู
ชำนาญการพิเศษ
ประถมศึกษาปีที่ 2/3
20 
นายอภิณัฎฐวิชญ์  วรรณทอง    
ครู
ครูผู้ช่วย 
ประถมศึกษาปีที่ 2/4
21 
นางสาวกาญจน์ประภา  ปราณีต
ครู
ชำนาญการพิเศษ
ประถมศึกษาปีที่ 2
22
นายสุทธิศักดิ์  แสนทวีสุข
ครู
ชำนาญการพิเศษ
ประถมศึกษาปีที่ 2
23
นางสมหมาย  ราชบุญคุณ
ครู
ชำนาญการพิเศษ

ประถมศึกษาปีที่ 3/1

หัวหน้าสายชั้น ป.3

24
นางยุพาภร ตามบุญ
ครู
ชำนาญการพิเศษ
ประถมศึกษาปีที่ 3/2
25
นางสาววาสนา ภูงามเขียว
ครู
ชำนาญการพิเศษ
ประถมศึกษาปีที่ 3/3
26
นางมณิฐชญาณ์  พินิจ 
ครู
ชำนาญการพิเศษ
ประถมศึกษาปีที่ 3/4
27   นายรณชัย  ทาระ  ครู  คศ.1  ประถมศึกษาปีที่ 3
28
นางสาวธัญวรรณ  ใจเพ็ง
ครู
คศ.1
ประถมศึกษาปีที่ 4/1
29
นางวัชราภรณ์  วงศ์ประสาร
ครู
ชำนาญการพิเศษ

ประถมศึกษาปีที่ 4/2

หัวหน้าสายชั้น ป.4 

30 
นางสาวจุฑารัตน์  ปู่ทองจันทร์  
ครู
ครูผู้ช่วย
ประถมศึกษาปีที่ 4/3
31 
นายสำราญ  ตรีคำ
ครู
ชำญาการ 
ประถมศึกษาปีที่ 4/4
32
นายณัฐวัฒน์  อุดนอก  
ครู
ครูผู้ช่วย 
ประถมศึกษาปีที่ 4
 33  นางสาวเยาวเรศ  กายะชาติ    ครู  ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 4 
34
นางสาวอัมพร  ปัญญาวัน
ครู
ชำนาญการ 
ประถมศึกษาปีที่ 5/1
35
นางสาวอลิสา  ลินลาด
ครู
ชำนาญการ
ประถมศึกษาปีที่ 5/2
36
นางสาวนุชนภา  ดวนใหญ่ 
ครู
ชำนาญการ
ประถมศึกษาปีที่ 5/3
37
นายวัชรพงษ์ มาพงศ์
ครู
คศ.1
ประถมศึกษาปีที่ 5/4
38
นางสีจันทร์  นนทา
ครู
ชำนาญการพิเศษ

ประถมศึกษาปีที่ 5

หัวหน้าสายชั้น ป.5 

39
  นายยุทธพันธ์  ศิริบูรณ์  
ครู
คศ.1
ประถมศึกษาปีที่ 5
40 
นางญาณิกา  ลาประวัติ 
ครู
ชำนาญการพิเศษ 

ประถมศึกษาปีที่ 6/1

หัวหน้างานบริหารบุคคล

41 
นางอรพินธ์  บัวลา
ครู
ชำนาญการพิเศษ

ประถมศึกษาปีที่ 6/2

หัวหน้าสายชั้น ป.6 

42
 นางอรุชา  อรรคบุตร
ครู
ชำนาญการพิเศษ
ประถมศึกษาปีที่ 6/3
43
นางบัณฑิตา  นาราษฎร์
ครู
ชำนาญการพิเศษ

ประถมศึกษาปีที่ 6/4

หัวหน้างานวิชาการ 

44
นายกฤษณะ  เพียซุย 
ครู
ชำนาญการพิเศษ

ประถมศึกษาปีที่ 6

หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ

45   นางสาวณัชชา  ศรีรักษา  ครู ชำนาญการ  ประถมศึกษาปีที่ 6  
46
นายสมสกุล  พรหมดี
ครู
ชำนาญการพิเศษ

มัธยมศึกษาตอนต้น

หัวหน้างานบริหารทั่วไป 

47
ว่าที่ร้อยตรีจัตุพล  เกษร
ครู
ชำนาญการ 
มัธยมศึกษาตอนต้น
48
นางสาวสุรีรัตน์  ยิ่งยงชัย
ครู
ชำนาญการพิเศษ
มัธยมศึกษาตอนต้น
49
นางสาวฐิติมา  แสนทวีสุข
ครู
ชำนาญการพิเศษ

มัธยมศึกษาตอนต้น

หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

50 
นางสาวปาริชาติ พวงจำปา
ครู
ชำนาญการ
มัธยมศึกษาตอนต้น
 51 นางสาววราพร  บุญยะพันธ์  ครู  -  มัธยมศึกษาตอนต้น
52 
นายนิรัตน์  แก้วอุดม
ช่างไม้ชั้น 4
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
-
53
นางสาวสุดาพร  ศรีขาว
จ.ห้องสมุด
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
-
54
นางสาวปภาวดี  แพงทรัพย์
ครูธุรการ
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
-