ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์  สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
ระดับชั้นที่สอน
รูปภาพ
1
นายสุรชาติ  ทอนศรี
ผู้อำนวยการ
เชี่ยวชาญ
-
2
นางวิมลมาศ  บัวประคอง
ครู
ชำนาญการพิเศษ
อนุบาล2/1
3
นางสาวอำไพ  บัวงาม
ครู
ชำนาญการพิเศษ
อนุบาล2/2
4
นางสุชาดา  เชาว์ศรีกุล
ครู
ชำนาญการพิเศษ
อนุบาล2/3
5
นางเพชรนี  กรไกร
ครู
ชำนาญการพิเศษ
อนุบาล2/4
6
นางนิศรานุช  ประเสริฐทรง
ครู
ชำนาญการพิเศษ
อนุบาล3/1
7
นางธัญณิชา  ผุดผ่อง
ครู
ชำนาญการพิเศษ
อนุบาล3/2
8
นางสาวธรรณ์กรณ์  ทองแท้
ครู
คศ.1
อนุบาล3/3
9
นางพัสชนันท์  พรหมประภัศศร
ครู
ชำนาญการพิเศษ
อนุบาล3/4
10
นางพวงเพชร  บัวหอม
ครู
ชำนาญการพิเศษ
ประถมศึกษาปีที่ 1/1
11
นางยุภาพร  ตามบุญ
ครู
ชำนาญการพิเศษ
ประถมศึกษาปีที่ 1/2
12
นางสุจินดา  รูปศรี
ครู
ชำนาญการพิเศษ
ประถมศึกษาปีที่ 1/3
13
นางปัณฑิตา  ศิริศักดิ์เสนา
ครู
ชำนาญการพิเศษ
ประถมศึกษาปีที่ 1/4
14
นายโอภาส  ศรีขาว
ครู
ชำนาญการพิเศษ
ประถมศึกษาปีที่ 1
15
นางสาวเบญญาภา  วงศ์ทองนิล
ครู
คศ.1
ประถมศึกษาปีที่ 2/1
16
นางวิไลรัตน์  ทองสุ
ครู
ชำนาญการพิเศษ
ประถมศึกษาปีที่ 2/2
17
นางพัชรี  มั่นปรีอ่อน
ครู
ชำนาญการพิเศษ
ประถมศึกษาปีที่ 2/3
18
นางสาวอัมพร  ปัญญาวัน
ครู
ครูผู้ช่วย
ประถมศึกษาปีที่ 2/4
19
นางสาวกาญจน์ประภา  ปราณีต
ครู
ชำนาญการพิเศษ
ประถมศึกษาปีที่ 2
20
นายสุทธิศักดิ์  แสนทวีสุข
ครู
ชำนาญการพิเศษ
ประถมศึกษาปีที่ 2
21
นางสมหมาย  ราชบุญคุณ
ครู
ชำนาญการพิเศษ
ประถมศึกษาปีที่ 3/1
22
นางรำไพ  อดทน
ครู
ชำนาญการพิเศษ
ประถมศึกษาปีที่ 3/2
23
นางพรพรรณ  สิทธิสมบูรณ์
ครู
ชำนาญการพิเศษ
ประถมศึกษาปีที่ 3/3
24
นางพรประภา  รัชตะธนิตกุล
ครู
ชำนาญการพิเศษ
ประถมศึกษาปีที่ 3/4
25
นายเกรียงไกร  ไชยสัตย์
ครู
ชำนาญการพิเศษ
ประถมศึกษาปีที่ 3
26
นางสาวนงลักษณ์  พละศักดิ์
ครู
ชำนาญการพิเศษ
ประถมศึกษาปีที่ 3
27
นางสาวธัญวรรณ  ใจเพ็ง
ครู
ครูผู้ช่วย
ประถมศึกษาปีที่ 4/1
28
นางวัชราภรณ์  วงศ์ประสาร
ครู
ชำนาญการพิเศษ
ประถมศึกษาปีที่ 4/2
29
นางสาวทิพย์สุคนธ์  ทองลือ
ครู
ชำนาญการพิเศษ
ประถมศึกษาปีที่ 4/3
30
นายสำราญ  ตรีคำ
ครู
คศ.1
ประถมศึกษาปีที่ 4/4
31
นายประทวนศักดิ์  ธานี
ครู
ชำนาญการพิเศษ
ประถมศึกษาปีที่ 4
32
นางสาวจรัญญา  คำใสย์
ครู
คศ.1
ประถมศึกษาปีที่ 5/1
33
นางสาวอลิสา  ลินลาด
ครู
คศ.1
ประถมศึกษาปีที่ 5/2
34
นางสีจันทร์  นนทา
ครู
ชำนาญการพิเศษ
ประถมศึกษาปีที่ 5/3
35
นายชัยมงคล  บัวแก้ว
ครู
ชำนาญการพิเศษ
ประถมศึกษาปีที่ 5/4
36
นางสุวณี  ธานี
ครู
ชำนาญการพิเศษ
ประถมศึกษาปีที่ 5
37
นางสาวนุชนภา  ดวนใหญ่
ครู
ครูผู้ช่วย
ประถมศึกษาปีที่ 5
38
นางสาวณัชชา  ศรีรักษา
ครู
คศ.1
ประถมศึกษาปีที่ 6/1
39
นางอรพินธ์  บัวลา
ครู
ชำนาญการพิเศษ
ประถมศึกษาปีที่ 6/2
40
นางระคน  สูงโฮง
ครู
ชำนาญการพิเศษ
ประถมศึกษาปีที่ 6/3
41
นางบัณฑิตา  นาราษฎร์
ครู
ชำนาญการพิเศษ
ประถมศึกษาปีที่ 6/4
42
นางญาณิกา  ลาประวัติ
ครู
ชำนาญการพิเศษ
ประถมศึกษาปีที่ 6
43
นายกฤษณะ  เพียซุย
ครู
ชำนาญการพิเศษ
ประถมศึกษาปีที่ 6
44
นายสมสกุล  พรหมดี
ครู
ชำนาญการพิเศษ
ประถมศึกษาปีที่ 6
45
นายสมัย  สายราช
ครู
ชำนาญการพิเศษ
มัธยมศึกษาตอนต้น
46
ว่าที่ร้อยตรีจัตุพล  เกษร
ครู
คศ.1
มัธยมศึกษาตอนต้น
47
นางสาวสุรีรัตน์  ยิ่งยงชัย
ครู
ชำนาญการพิเศษ
มัธยมศึกษาตอนต้น
48
นางสาววิมลลักษณ์  ธานี
ครู
ชำนาญการพิเศษ
มัธยมศึกษาตอนต้น
49
นางสาวฐิติมา  แสนทวีสุข
ครู
ชำนาญการพิเศษ
มัธยมศึกษาตอนต้น
50
นางสาวปาริชาติ พวงจำปา
ครู
คศ.1
มัธยมศึกษาตอนต้น
51
นายสำเริง  สุขหล้า
ช่างไม้ชั้น 4
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
-
52
นายนิรัตน์  แก้วอุดม
ช่างไม้ชั้น 4
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
-
53
นายปราโมทย์  จิตดี
ช่างไม้ชั้น 4
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
-
54
นางสาวสุดาพร  ศรีขาว
จ.ห้องสมุด
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
-
55
นางสาวปภาวดี  แพงทรัพย์
ครูธุรการ
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
-